"නිවන් දකින තුරු අපි මේ සංසාරේ රැවටෙනවා හීන්බබා"

"නිවන් දකින තුරු අපි මේ සංසාරේ රැවටෙනවා හීන්බබා""නිවන් දකින තුරු අපි මේ සංසාරේ රැවටෙනවා හීන්බබා"

"නිවන් දකින තුරු අපි මේ සංසාරේ රැවටෙනවා හීන්බබා"